23 març 2019

Catòlics al servei d'una experiència de fe més eclesial, més plural, més laïcal i més ecumènica

Església Plural recull les respostes de 512 persones al qüestionari sobre la família

En aquesta entrada trobareu les dades estadístiques i un breu resum de les respostes al qüestionari sobre la família que 512 persones han portat a terme des de la plataforma que Església Plural va posar a disposició de tothom que tingués interès en respondre’l al marge dels canals oficials. Volem agrair la confiança que ens heu dipositat i les mostres de suport rebudes per la iniciativa.
L’objectiu d’aquesta iniciativa d’EP era concedir la màxima difusió al qüestionari i facilitar que des de qualsevol àmbit eclesial , comunitari , familiar o personal es pogués treballar amb total llibertat i amb la garantia que les respostes s’enviarien sense canvis a l’organisme vaticà encarregat d’organitzar el Sínode .
El formulari va tindre una àmplia difusió en les primeres setmanes de ser publicat. amb més de 3.500 descàrregues, concretament 3.631 , des de tots els racons dels territoris de parla catalana . Finalment, finalment, un cop acabat el termini per enviar les respostes, ha estat treballat per 512 persones. Aquest alt nombre de participació demostra l’interès suscitat i les ganes de la gent de poder expressar la seva opinió.
Per part oficial, des de les diòcesis, aquesta iniciativa del Papa es va agafar amb moltes reticències. És cert que tots els bisbats de Catalunya varen manifestar que l’havien repartit per les parròquies, però la realitat, comprovada, és que aquest anunci era més estètic que altra cosa i no responia a la realitat. Els pocs que ho van fer, va ser de forma molt restringida, escollint les persones a qui el donaven, generalment persones vinculades a la pastoral familiar. En definitiva, l’escassa distribució i el poc convenciment, fins i tot la mandra, de portar a terme aquest treball, ha donat com a resultat que, per mitjà dels canals oficials, poques parròquies ho hagin treballat.
Les principals dades.
1.- Participants per franges d’edat :
Entre 31 i 45 anys ….. 8%
Entre 46 i 60 anys …. 24%
Entre 61 i 80 anys …. 67%
+ 80 anys ……………. 1%
2.- Estat eclesial dels participants:
Seglars ……….. el 66%
Sacerdots ……. 13%
Religiosos ……. 21%
Ubicació territorial dels participants:
Principat …………. 69%
Illes Balears ……. 9%
País Valencià ….. 22%
Les respostes majoritàries, en una frase:
Per cada bloc de preguntes hem triat una frase a mode de síntesi de les principals respostes rebudes :
1 . – Respecte el grau de recepció del magisteri sobre la família hi ha un cert consens en què és poc conegut , majoritàriament rebutjat , mal comunicat , manca credibilitat de l’emissor , i planteja un paper de la dona molt allunyat de la realitat .
2 . – Respecte la institució del matrimoni es considera que l’Església manté una visió massa immobilista i massa patriarcal .
3 . – Quant a les accions pastorals , hi ha prou coincidència en què està massa centrada en els sacerdots , el que condiciona la comunicació , i massa constretes per una doctrina obsoleta . S’ha de prioritzar el suport professional a les parelles en crisi . Ha d’anar dirigida no només als matrimonis canònicament acceptats sinó també a les altres realitats familiars que van sorgint .
4 . – Sobre les normes morals i doctrinals relacionades amb l’àmbit de la família , es considera que són massa rígides i que causen molt dolor a moltes persones . D’altra banda que són molt poc seguides pels fidels i en general no tenen misericòrdia .
5 . – Una de les qüestions més debatudes és la que fa referència a les unions entre persones del mateix sexe . Encara que es manifesten postures molt diverses, un dels aspectes de major coincidència és que cal acollir-los i acostar-s’hi sense prejudicis . També que cal una revisió a fons de la doctrina actual sobre aquestes unions i sobre el paper de la sexualitat en la vida de parella .
6 . – L’educació dels fills dins de situacions matrimonials irregulars , ha estat un altre dels temes més treballats . En general està a favor d’evitar qualsevol tipus de discriminació ia promoure aquelles actuacions que facilitin l’apropament i l’acollida . S’insisteix que cal revisar el paper del sacerdot per donar més protagonisme als laics en aquestes situacions .
7 . – En aquest tema es tracta principalment sobre la dimensió sexual del matrimoni . En general les respostes mantenen una línia bastant coincident en el sentit que cal una revisió a fons de les normes morals que regulen les relacions sexuals en general i concretament dins del matrimoni . Es considera que és un dels aspectes on es manifesta amb més claredat la manca de seguiment de les directrius del Magisteri . Majoritàriament està a favor dels sistemes anticonceptius i especialment del preservatiu . En alguns casos sorgeix la pregunta de si realment cal afavorir la natalitat .
8 . – La família com espai on es revela el misteri i la vocació de l’home. Aquest és un dels temes amb menys respostes i cap d’elles prou generalitzada per ser ressaltada en aquesta primera lectura .
9 . – Aquest apartat era una mena de calaix de sastre on abocar aquelles qüestions que es consideren d’interès i que no s’havien inclòs en el temari . Hi ha aportacions molt interessants , com el tema de la multiculturalitat i la multireligiositat . La urgència en la revisió del paper de la dona en el si de la família . La inclusió d’una pastoral de la fi de la vida en l’àmbit de la família . L’acceleració dels processos de dispenses matrimonials . I la revisió del celibat obligatori .

Opina

*

Translate »